2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň...

Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz diplomatik...

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna...

 • Pekinde HHR bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi

  Pekinde HHR bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň...

  Anna, 13 ýanwar 2017, 18:20
 • BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

  BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

  Sişenbe, 10 ýanwar 2017, 18:01
 • Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

  Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

  Sişenbe, 10 ýanwar 2017, 14:30
 • Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

  Çarşenbe, 04 ýanwar 2017, 15:14

Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy

 
 
image
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar. Häzirki wagtda Türkmenistan anyk ýörelgelere we öz maksadyňa takyk düşünilmegine esaslanýan köpugurly, toplumlaýyn daşary syýasaty amala aşyrýar. Biziň aragatnaşyklarymyzyň gerimleri has giňeldi, oňa barha köp täze ýurtlar we sebitler goşulýar. Türkmenistanyň iki taraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn formatdaky halkara gatnaşyklarynyň mazmuny hem köpdürlülige eýe bolýar.

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

DERWAÝYS Iň kän okalan makalalar

 • Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat +

  Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna degişlilikde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu aşakdakylary belleýär. Dowamyny okamak
 • Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat +

  Soňky günlerde Eýranyň we beýleki döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gaz pudagyndaky türkmen-eýran gatnaşyklaryna degişli dürli maglumatlar beýan edilýär. Olaryň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Palestina Döwletiniň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Dowamyny okamak
 • BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk +

  2016-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurdumyzda öz diplomatik işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy hanym Dowamyny okamak
 • “Dine uýmak erkinligi we dini guramalar”atly tegelek stol çäresi geçirildi +

  2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynda “Dine uýmak erkinligi we dini Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3

DIM Žurnaly

Täze «Ýüpek ýoly» kottedj şäherçesi

Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklary

Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan döwletler

Dowamy

 

 

Türkmenistan daşary ýurtlarda

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary.

 Dowamy

Türkmenistandaky wekilhanalary

Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalary

Dowamy 

Halkara gatnaşyklar instituty

 

Institut barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 20-nji martynda çykaran Permany bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty döredildi.

 

 

Dowamy

Hünärler

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda institutyň gurluş düzümi tassyklandy. Oňa laýyklykda institutda 4 sany fakultet we okuw merkezi hereket edýär

Dowamy