2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Türkmenistanyň we Polşanyň arasynda konsullyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Tütkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Polşa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde konsullyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeleri geçirildi. Polşa tarapyna Polşanyň DIM-niň Konsullyk departamentiniň direktorynyň orunbasary Miroslaw Stawski ýolbaşçylyk etdi.

Geňeşmeleriň çarçuwasynda gatnaşyjylar Türkmenistanyň we Polşa Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri barada pikirleri alyşdylar. Taraplar şeýle hem iki ýurda degişli konsullyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we iki döwletiň konsullyk gulluklarynyň ugry boýunça özaragatnaşyklary ösdürmek boýunça pikirleri alyşdylar. 

Duşuşyga gatnaşyjylar geljekde özaragatnaşyklary giňeltmek we işiň öňdebaryjy tejribelerini öwrenmek üçin iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň konsullyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn geňeşmelerini yzygiderli geçirmegiň ähmiýetini bellediler. 

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistanda VII Halkara gaz kongresi öz işine başlady +

  2016-njy ýylyň 19-njy maýynda “Awaza” syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Kongresler merkezinde halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Oňa daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň Dowamyny okamak
 • Londonda “Türkmenistanyň nebitgaz pudagy – inwestisiýalar üçin mümkinçilik” atly forum geçirildi +

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentligiň ýolbaşçylygynda gurnalan “Türkmenistanyň nebitgaz pudagy –inwestisiýalar üçin mümkinçilik” atly Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de NATO-nyň wekili bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada gelen Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Norwegiýa Patyşalygynyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Dowamyny okamak
 • Sofiýada Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-bolgar hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi +

  2016-njy ýylyň 17-nji martynda Sofiýa şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-bolgar hökümetara toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň öňdenbaryjy ministrlikleriniň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Fransuz Respublikasyna sapary +

            2015-nji ýylyň 16-17-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň Fransuz Respublikasyna sapary boldy. Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Serbiýanyň ilçisi bilen gepleşikler +

  2013-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Daşary işler ministrliginde, türkmen paýtagtyna ynanç hatlary gowşurmak üçin gelen, Serbiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly Dowamyny okamak
 • SPEKA-nyň Türkmenistandaky Ykdysady forumy +

  2014-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde BMG-niň Merkezi Aziýa ykdysadyýetleri üçin Ýörite Maksatnamasynyň (SPEKA) «Kommunikasiýa mümkinçilikleriniň gowulandyrylmagy: Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Päkistanyň Ilçisi bilen geçirilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda öz diplomatik işini tamamlaýan Päkistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Pakistandaky hormatly konsuly bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Hormatly konsuly Mohammed Ýakub Tabani bilen duşuşyk geçirildi. Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119