2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Türkmenistanyň DIM-nde Palestina Döwletiniň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) jenap Mohammed Abdyllah Tarşahani bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Ilçi türkmen tarapyna Ilçihananyň işine berlen kömekler we ýardamlar üçin öz çuňňur minnetdarlygyny bildirdi. Özara peýdaly hyzmatdaşlagyň işjeň ösüşini belläp, taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmek boýunça edilen tagallalary ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar syýasy geňeşmeleriň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda ýüze çykýan meseleleri çözmek üçin möhüm gural bolup hyzmat edýändigini belläp geçdiler. 

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Palestina Döwletiniň Ilçisine ikitaraplaýyn gatnaşyklary we özara peýdaly hyzmatdaşlagy berkitmek boýunça goşan saldamly goşandy üçin minettdarlyk bildirdi we geljekki işinde üstünlikler arzuw etdi.

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistanyň DIM-de Sport guramalarynyň halkara konfederasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşyk geçirildi +

  2015-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Sport guramalarynyň halkara konfederasiýasynyň Prezidenti jenap Boris Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Hindistanyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Portugaliýanyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen Portugal Respublikasynyň Türkmenistandaky Dowamyny okamak
 • Tokiodo “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogynyň ýokary wezipeli şahslarynyň 11-nji mejlisi geçirildi +

  2016-njy ýylyň 25-nji martynda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogynyň gatnaşyjy ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde ýokary Dowamyny okamak
 • Ermenistanyň Prezidentine ynanç hatlarynyň gowşurylmagy +

  2013-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Ýerewan şäherinde Türkmenistanyň Ermenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde Gurbannazar Nazarow Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de ABŞ-nyň wekiliýeti bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň hem-de birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Dowamyny okamak
 • Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky syýasy geňeşmeler +

  2014-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler  ministrliginde Türkmenistanyň we Eýranyň daşary syýasy edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde tegelek stol görnüşindäki duşuşyk geçirildi +

  2015-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň baştutanlarynyň gatnaşmaklarynda tegelek stol Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde HHR-ň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti bilen duşuşyk +

  2016-njy ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň DIM-niň Owganystanyň işleri boýunça ýörite wekili j-p Den Siszýunyň Dowamyny okamak
 • Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler +

  2014-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Täjigistanyň Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119