2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, hem-de bu guramanyň Ösüş Maksatnamasynyň we Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili wezipesine täze bellenilen h-m Ýelena Panowa bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmen tarapy h-m Panowany Türkmenistanda işe başlamagy bilen gutlap, bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek bolup durýandygyny belledi. Şu jähtden, taraplar ýurduň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň ornuny nygtadylar. Soňra howpsuzlyk, ösüş we gumanitar ölçegleri ugurlarynda hyzmatdalygy dowam etmek boýunça pikir alyşmalar boldy. Özara bähbitli we ynamly gatnaşyklar barada aýtmak bilen, iki tarapyň wekilleri yzygiderli esasda amala aşyrylýan işjeň we köpderejeli gepleşikleri hoşallyk bilen bellediler. 

Duşuşygyň çäklerinde BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy h-m Panowa öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Geljekde hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydygyny belläp, hanym Panowa BMG-niň Türkmenistandaky ygtyýarly wekili hökmünde Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge zerur tagallalaryny amala aşyrjakdygyna ynandyrdy. 

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistana resmi saparyny tamamlady +

  2014-nji ýylyň 23-nji iýulynda Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Borut Pahoryň Türkmenistana resmi sapary dowam etdi, onuň çäklerinde ýokary derejeli myhman deňiz Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Norwegiýa Patyşalygynyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen, Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän ýeri Astana Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Gyrgyz Respublikasyna döwlet sapary +

  2015-nji ýylyň 5-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystana ilkinji döwlet sapary bilen geldi. Bişkegiň «Manas-2» halkara aeroportynda belent mertebeli Dowamyny okamak
 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy “Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi we durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň hyzmaty” atly rezolyusiýasyny biragyzdan kabul etdi. +

  2013-nji ýylyň 17-nji maýyndaBirleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi boýunça işlenip düzülen “Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we Dowamyny okamak
 • BMG-niň gender deňliginiň meseleleri boýunça düzüminiň (BMG-Zenanlar) wekilleri bilen duşuşyk +

  2016-njy ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen Türkmenistana gelen, BMG-Zenanlar düzüminiň Merkezi Aziýa üçin köpýurtlaýyn edarasynyň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de bolan maslahat +

  2013-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat bolup Dowamyny okamak
 • Şu gün «Hazaryň güni» +

  Şu gün Türkmenistanda «Hazaryň güni» giňden bellenilýär. Her ýylyň 12-nji awgustynda bellenilýän «Hazaryň güni», dünýä gymmatlygyna eýe bolan bu kölüň Dowamyny okamak
 • Türkmenistan we Indoneziýa ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar +

  2014-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Indoneziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Dian Wirengdžurit bilen Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler +

  2014-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.                   Dowamyny okamak
 • Türkmenistan we Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy maslahatlaşma +

  2013-nji ýylyň 1-2 iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa deportamentiniň Baş Müdiriniň orunbasary,Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119