2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

DURMUŞY ULGAM

Türkmenistanda bazar gatnaşyklaryna geçmeklik döwletiň ilaty durmuş taýdan goramak syýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Ýurtda düýpleýin durmuş özgertmeler syýasaty ilatyň ýaşaýyş şertleriniň ýokary derejede üpjün edilmegine gönükdirilendir. “Döwlet – adam üçindir!” şygary Türkmenistanda amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy şygarydyr. Durmuş meselelerini çözmek maksady bilen häzirki wagtda ýüzlerçe hassahanalaryň, ýokary okuw jaýlarynyň, mekdepleriň we çagalar baglarynyň, sport bilen meşgullanmaga niýetlenen döwrebap binalary gurulýar. Türkmenistanyň raýatynyň döwrebap mugt lukmançylyk hyzmatyna we bilime hukugy bardyr.

Dowamy...

Medeniýet

Häzirki wagtda 2012–2016-njy ýyllarda Medeniýet ministrliginiň esasy işi Türkmenistanyň medeniýetini ösdürmek, medeniýet pudagynyň amatly şertlerini sazlamak, milletiň arasynda şahslary ruhy we medeni taýdan durmuşa geçirmek bolup durýar.

Dowamy...

Syýahatçylyk

Durmuş syýasatynyň ýene bir esasy ösüşiniň biri syýahatçylyk, bu ýurdumyz üçin hem esasy meseleleriň biri bolup durýar. 2012-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda Syýahatçylyk baradaky Döwlet komiteti döredildi.“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy täze döredilen aýratyn dolandyrylýan komitetiň düzümine girýär.

Dowamy...

Sport

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde sportuň dürli görnüşleri üçin ähli amatlyklary bolan sport desgalarynyň we ýörite sport mekdepleriniň ençemesi guruldy we geljekde-de gurulmagy göz öňünde tutulýar. Daşoguz, Mary we Balkan welaýatlarynda şu günki günüň talaplaryna laýyk gelýän agyr atletika mekdepleri, paýtagtda bolsa häzirki zaman küşt-şaşka mekdebi guruldy. Welaýat merkezlerinde we Aşgabatda ýeňil atletika we welosiped sporty üçin desgalar hem gurular.

Dowamy...

Ylym

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy gaýtadan dikeldildi,Ýokary Geňeşiň ylym we tehnika bölüminiň esasynda ylym we tehnika gaznasynyň düýbi tutuldy, Ýokary komitet ýörite ugurlar boýunça geňeş bilen bilelikde işleri alyp barýar.

Dowamy...

Bilim

Türkmenistanda milli bilim ulgamyny hem-de ýokary okuw mekdep ylmyny ösdürmek we dünýä derejesine çykarmak maksady bilen ägirt uly işler alnyp barylýar. Soňky ýyllarda döwlet tarapyndan berilýän goldawyň çäklerinde Türkmenistanda “Bilim hakyndaky” kanun kabul edildi. Şoňa laýyklykda, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bilim berilmeginiň hilini hem-de netijeliligini artdyrmak üçin bilim ulgamyna döwrebap maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary girizilýär, orta we ýokary okuw mekdepleri kompýuter we multimediýa enjamlary bilen üpjün edilýär we çagalar baglary, orta we ýokary okuw jaýlary gurmakda uly işler alnyp barylýar.

Dowamy...

Çarşenbe, ýanwar 25, 2017