2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Medeniýet

Häzirki wagtda 2012–2016-njy ýyllarda Medeniýet ministrliginiň esasy işi Türkmenistanyň medeniýetini ösdürmek, medeniýet pudagynyň amatly şertlerini sazlamak, milletiň arasynda şahslary ruhy we medeni taýdan durmuşa geçirmek bolup durýar.

Döwletiň medeniýet babatdaky syýasatyny durmuşa geçirmek, ilkinji nobatda, dürli çäreleri halkara derejesinde geçirmekden ybaratdyr.

Şeýle-de, medeniýet pudagynda geçirilen ajaýyp çäreleriň hataryna Hytaý Halk Respublikasy, Germaniýa Federatiw Respubliksy, Koreýa Respublikasy, Ukraina, Belarus, Azerbaýjan Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreleri hem belläp geçmelidiris.

Geçen ýyl Türkmenistanda EYR-yň, Belarusyň, Tatarystanyň, Türkiýäniň Medeniýet günleri geçirildi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň Awstriýanyň paýtagty Wenada, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde ýokary derejede geçirilendigini belläp geçmelidiris. Mundan başga-da, Özbegistanda Türkmen kinolarynyň günleri hem geçirildi. Şeýle-de, 2015-nji ýylda Mary şäheriniň Türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edilmegini hem-de “Gadymy Merw — dünýä medeniýetiniň merkezi” atly halkara maslahatyň geçirilmegini hem belläp geçmelidiris. Türkiýede geçirilen çäreler Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasyna bolan resmi saparyny belläp geçmelidiris.

Medeniýet hyzmatlarynyň hilini giňeltmek we ösdürmek üçin, ilaty kämilleşdirmek, döredijilik toparlarynyň repertuaryny täzelemek, muzeý we kitaphana gaznalaryny, medeniýet ulgamlarynyň işlerini sazlamak ugrunda yzygiderli işler alnyp barylýar. Şu günki günde ýurtda 11 sany döwlet teatry, 31 sany döwlet muzeýi, şeýle-de welaýatlarda 667 oba medeniýet we döredijilik öýleri hereket edýär. Olaryň işinde täze görnüşler we usullar ornaşdyrylýar. 

Hususan-da, bu ulgamlaryň işiniň has-da täsirliligi, olaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, esasan hem sebit derejesindäki wajyplygy üçin guramaçylyk-usulyýet kömegini bermekde ýörite topar döredildi. Şol topar welaýatlarda, medeni işlerini seljerilýän esasy ýerlerde iş saparlaryny alyp barýarlar, şol ulgamlaryň işgärleri bilen seminarlary guraýarlar, maslahat kömeklerini berýärler. 

Duşenbe, ýanwar 16, 2017