Articles & Statements

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň altynjy Hazar sammitindäki Çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentlerini Türkmenistanda tüýs ýürekden mübärekleýärin. Size Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň altynjy duşuşygyna gatnaşmaga çakylygy kabul edendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Muny Hazarda biziň maksatlarymyzyň umumydygynyň, ysnyşykly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygymyzyň tass...

Read more
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyndaky Çykyşy (Aşgabat, 2022-nji ýylyň 12-nji maýy)

Hormatly wekiliýetleriň  ýolbaşçylary we agzalary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, sizi Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynda tüýs ýürekden mübäreklemäge, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmaga çakylygymyzy kabul edendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň! Onuň Aşgabatda geçirilmegine ýurdumyza hem-de türkmen halkyna hormatyň nyşany, biziň döwletlerimiziň dostlugyny, özara düşünişmegini pugtalandyrmaga, syýasa...

Read more
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aziýa — Ýuwaş umman Suw sammitindäki çykyşy

(2022-nji ýylyň 23-nji apreli) Siziň Alyhezretiňiz! Hanymlar we jenaplar! Men şu sammite çagyrandygy we onuň üstünlikli geçmegi babatda döredilen şertler üçin Onuň Alyhezreti, Ýaponiýanyň Premýer-ministri jenap Fumio Kisidä, Ýaponiýanyň Hökümetine hem-de Aziýa — Ýuwaş umman Suw forumyna minnetdarlyk bildirýärin. Hormatly sammite gatnaşyjylar! Aziýa — Ýuwaş umman sebiti häzirki döwürde ählumumy ösüşiň we ilerlemegiň iň kuwwatly sebitleriniň biri hökmünde çykyş e...

Read more
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşuşygyndaky ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 1-nji marty) Hormatly Türkmenistanyň  Milli Geňeşiniň agzalary! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýurdumyzda uly joşgun bilen baýramçylyklar bellenýän şu güni gözbaşyny şöhratly taryhymyzyň gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan döwletliligimiziň milli kadalaryna esaslanyp, men gazanan üstünliklerimizi artdyrmak hem-de öňde duran uly işlerimizi we ýeňişlerimizi kanunçylyk taýdan berkitmek üçin, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bile...

Read more
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşy

(11.02.2022) Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaşdak ösüş ýoluna düşmegi biziň halkymyz üçin ykbal kesgitleýji taryhy waka we dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaýdyr. Şoňa görä-de, türkmen halkynyň öz Garaşsyz döwletini döretmek baradaky köpasyrlyk arzuw-isleginiň otuz ýyl mundan ozal amala aşandygyny, ýurdumyzyň taryhynda täze zamananyň başlanandygyny doly esas bilen aýdyp bileris. Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşyrymly döwre garamazdan,...

Read more
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Merkezi Aziýa – Hytaý» Sammitindäki sanly ulgam arkaly çykyşy

Hormatly jenap Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy! Hormatly Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary! Siziň Alyhezretleriňiz! Ilkinji nobatda, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejedäki duşuşygy çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edendigi üçin, Onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine minnetdarlyk bildirýärin. Bu duşuşygyň geçirilmeginiň özi Merkezi Azi...

Read more
Speech on the digital system OF President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov at the 76th session of the UN General Assembly

Dear Mr. Secretary General!          Dear Mr. President!   First of all, allow me to congratulate Mr. Abdulla Shahid upon his election for the Presidency of the 76th session of the General Assembly and wish him success in this responsible position. I would like to assure you that Turkmenistan will lend you, Mr. Shahid every assistance and support.  We would like to kindly ask Mr. Volkan Bozkir to accept our deepest gratitude for his able and effective work in the...

Read more