Türkmen wekiliýeti “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” 12-nji Tokio dialogyna gatnaşdy

img
img
img
img

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Tokio şäherinde Ýaponiýanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýaponiýanyň Global Forumynyň bilelikde guramagynda “Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň arabaglanşygy” mowzugy bilen “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” 12-nji Tokio dialogy geçirildi.

Dialogyň işine Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, Ýaponiýanyň Global Forumynyň prezidenti, Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlaryndan gelen bilermenler, Ýaponiýada akkreditirlenen ilçihanalaryň wekilleri, Ýaponiýanyň döwlet edaralarynyň, ylmy institutlarynyň we işewürler jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Bu çäre onlaýn görnüşinde hem elýeterli edildi.

Türkmen tarapyndan Dialogda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili çykyş edip, ýurdumyzda gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek boýunça, şeýle hem ýurdumyzyň ulag ulgamyny ösdürmek, onuň maddy-tehniki binýadyny kämilleşdirmek, täze ulag-aragatnaşyk ulgamlarynyň ýola goýulmagy we öňküleriň giňeldilmegi, kämil ulag-logistika infrastrukturalarynyň ornaşdyrylmagy ugrunda alnyp barylýan işler barada gatnaşyjylara maglumat berdi.