Türkmenistanyň ilçisi Ýerewan döwlet konserwatoriýasynyň rektory bilen duşuşyk geçirdi

img

2023-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi M.Aýazow bilen Komitas adyndaky Ýerewan döwlet konserwatoriýasynyň rektory Sona Ogannisýanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar iki ýurduň konserwatoriýalarynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň tejribe alyşmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ilçi rektora N.Halmämmedowyň, W.Muhadowyň we beýleki meşhur türkmen kompozitorlarynyň eserleriniň ýygyndylaryny gowşurdy. 

Taraplar iki ýurduň konserwatoriýalarynyň bilelikde çäreleri guramagynyň, Türkmenistanda we Ermenistanda geçirilýän sazçylyk sungaty boýunça ylmy maslahatlara gatnaşmagyň wajypdygyny bellediler.