Yslamabatda türkmen-päkistan medeni gatnaşyklarynyň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy

img

2023-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ilçisi A.Möwlamow Päkistan Yslam Respublikasynyň wagtlaýyn hökümetiniň Milli miras we medeniýet bölüminiň Federal ministri Saýed Jamal Şah bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň başynda, Ilçi täze wezipä bellenmegi mynasybetli Saýed Jamal Şahy gutlady we döwlet işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Taraplar iki ýurdyň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmekdäki hyzmatdaşlyklaryň mundan beýläk hem berkidilmeginiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.