Diplomatik wekilhanalaryň habarlary

Lýuksemburg Gersogy Türkmenistanyň Ilçisinden ynanç hatlaryny kabul etdi

2023-nji ýylyň 22-nji martynda Lýuksemburgdaky "Palais Grand-Dukal" atly Beýik gersoglaryň köşgünde, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde Ilçi Sapar Pälwanowyň Şa hezretleri Lýuksemburgyň Gersogy Anrä ynanç hatlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Dabaraly çäräniň çäginde Ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan Lýuksemburgyň Beýik Gersogyna mähirli salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Gersog Anri, Türkmenistanyň ýo...

Dowamy
Kuala-Lumpur şäheriniň häkimliginde şähergurluşyk we şäherleşme meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2023-nji 23-nji martynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi M.Maşalowyň we Kuala Lumpur şäheriniň häkimi Datuk Seri Mahadi Çe Ngahyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda, şol sanda şäher ösüşi we şäherleşme pudagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. Türkmen tarapy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda, «akylly» şäher konsepsiýasyndan ugur alnyp, A...

Dowamy
Türkmenistan we Ýaponiýa hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge taýýar

2023-nji ýylyň 23-nji martynda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi A.Baýramow bilen Ýaponiýanyň Daşary işler boýunça döwlet ministri Kenji Ýamadanyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, taraplar şu ýylyň dowamynda meýilleşdirilýän bilelikdäki çärelere we duşuşyklara üns berdiler....

Dowamy
ABŞ-nyň Waşington şäherinde Halkara Nowruz Baýramy bellenildi

2023-nji ýylyň 21-nji martynda ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň binasynda Türkmenistanyň ilçihanasy beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary, Türkiýe we Azerbaýjanyň diplomatik wekilhanalary bilen bilelikde halkara Nowruz baýramçylygy mynasybetli dabaraly çäre gurady. Onuň dowamynda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendi Şerman, goranmak ministriniň kömekçisiniň orunbasary Rebekka Zimmerman we ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) başlygynyň kömekçisiniň orunbasary Anjali Ka...

Dowamy
Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky Hemişelik wekili MINEPS VII Halkara maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça Maglumat mejlisine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 20-nji martynda ÝUNESKO guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekili M.Çaryýew Azerbaýjanyň Baku şäherinde 2023-nji ýylyň 26-29-njy iýun aralygynda geçiriljek Bedenterbiýe we sport meselelerine jogapkär ministrleriň we ýolbaşçy işgärleriň MINEPS VII Halkara maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça Maglumat mejlisine gatnaşdy. Maglumat mejlisi ÝUNESKO-nyň baş edarasynda geçirildi. Duşuşyk Azerbaýjanyň Ýaşlar we sport ministri F.Gaibow we ÝUNESKO-nyň Baş...

Dowamy
Pekin şäherinde Nowruz Baýramynyň we Türkmen-Hytaý ýaşlarynyň dostlukly atçylyk toplumynyň açylyş dabarasynyň geçirilmegi

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy Hytaýyň Atçylyk Assosiasiýasy hem-de Pekin Şerwud Atçylyk Kluby bilen bilelikde Halkara Nowruz Baýramyny, şeýle-de ady agzalan klubuň esasynda, Türkmenistanda yglan edilen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly ýylynyň çäginde Türkmenistan-Hytaý ýaşlarynyň dostlukly atçylyk toplumynyň açylyş dabarasyny geçirdiler. Bu çärä 50-den gowrak dünýäniň dürli ýurtlarynyň we sebitleriniň 200-...

Dowamy
Celebration of International Nowruz Day at the UN Headquarters

On March 20, 2023, at the initiative of Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Iraq, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan, a solemn event was held in New York on the occasion of the Intrenational day of Novruz. The event was attended by the UN Secretary General, the President of ECOSOC, Ambassadors, Permanent Representatives of UN Member States. UN Secretary-General Antonio Guterres congratulated all those who celebrate the No...

Dowamy