RSS

Habarlar

Ýaponiýanyň «Kokugakuin» uniwersitetinde Türkmenistan bilen we AZIADA-2017 bilen tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy Tokio şäherindäki «Kokugakuin” uniwersiteti bilen bilelikde, AZIADA-2017 oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galmagy mynasybetli, a...

Dowamy
BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, hem-de bu guramanyň Ösüş Maksatnamasynyň we Ilat gaznasynyň Türkmenistandak...

Dowamy
Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz diplomatik wezipesini tamamlaýan, Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Ab...

Dowamy
Ýaponiýada Türkmenistanyň etnografiýasy we taryhy barada medeni çäre geçirildi

2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 8-ne Ýaponiýanyň iň iri sungat muzeýleriniň biri bolan “POLA” muzeýinde Türkmenistanyň etnografiýasy we taryhy barada medeni çäre geçirildi. Bu çäre 2016-njy ýylyň sentýab...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna degişlilikde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu aşakdakylary belleýär.  EMGK-niň esassyz we obýektiw...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Soňky günlerde Eýranyň we beýleki döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gaz pudagyndaky türkmen-eýran gatnaşyklaryna degişli dürli maglumatlar beýan edilýär. Olaryň käbirinde 2017-nji ý...

Dowamy
Durnukly Ösüş Maksatlary barada ylmy-usulyýet merkezin döretmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuşyk

2016-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Hemişelik wekilhanasynyň wekilleri, şeýle hem BMG-niň agentlikleriniň wekilhanalarynyň we düz...

Dowamy