icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

14 mart 2023

2147

Türkmenistanyň Fransiýadaky Ilçisi Mezon-Lafit şäheriniň häkimi bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Fransiýadaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi M.Çaryýew Mezon-Lafit şäheriniň häkimi, Fransiýa mejlisiniň hormatly agzasy Žak Mýard bilen duşuşdy. Duşuşyga Fransiýa-Türkmenistan dostluk toparynyň başlygy jenap K.Burdeý hem gatnaşdy.

Duşuşygyň esasy mowzugy Arkadag şäheri bilen Fransiýanyň paýtagty - Pariždan 19 km uzaklykda ýerleşýän Maýson-Lafitte şäheriniň arasynda doganlyk şäher gatnaşyklarynyň ýola goýulmagy boldy.

Söhbetdeşlikde Ilçi şäheriň häkimine, ýurduň iň uly şäherleriniň birine öwrülmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanda täze Arkadag şäheriniň gurluşygy barada habar berdi. Köp sanly infrastruktura desgalary bilen bir hatarda Ahal atçylyk sirki, At köpeltmek boýunça gözleg we önümçilik merkezi, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen meşhur Akhanyň heýkeli, şeýle hem Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy bellendi.

Agzalanlary we şäheriň türkmen halkynyň milli lideri – Gahryman Arkadagymyzyň adyny göterýändigini we Ahal-Teke tohumynyň arassalygynyň saklanmagyna we halkara derejesinde ykrar edilmegine hemişe üns berýändigini göz öňünde tutup, Ilçi iki şäheriň arasynda doganlyk şäher gatnaşyklaryny ýola goýmagyň möhümdigini aýtdy.

Şäheriň häkimi Žak Mýard berlen maglumatlar üçin minnetdarlygyny bildirdi, şeýle hem Arkadag şäheri bilen Maýsons-Lafitte şäheriniň arasynda doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy goldady we iki şäher bilen olaryň ilatynyň arasynda ýakyn we uzak möhletli gatnaşyklaryň ösmegine goşant goşup biljekdigini belledi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi