icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

21 oktýabr 2023

1546

Türkmenistanyň wekiliýeti sebit maslahatyna gatnaşdy

2023-nji ýylyň 19-20-nji oktýabrynda Ženewada Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri A.Germanowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) hem-de BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) guramagynda geçirilen “Ilat we ösüş: hukuklaryň we saýlawyň üpjün edilmegi” atly sebit maslahatynyň işine gatnaşdy.

Maslahatyň dowamynda BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan bäş ýyllyk döwürleýin syn gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi, şeýle hem çäräniň mowzugy bilen baglylykda, ozal taýýarlanan döwürleýin hasabatlaryň esasynda ýurtlar tarapyndan bu ugurdan durmuşa geçirilýän strategiýalar we düzülen maksatnamalar,  ýetilen sepgitler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň çykyşynda ýurdumyzda ilat we saglygy goraýyş pudagynda yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet maksatnamalar, enäniň we çaganyň saglygyny goramak ugrunda, şol sanda, ýokary hilli derman serişdelerini we enjamlaryny satyn almak arkaly reproduktiw saglygy ugrunda hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmakda gazanylan üstünlikler barada, şeýle hem döwlet meýilnamalaşdyryş işlerinde uly ähmiýete eýe bolan 2022-nji ýylda geçirilen ilat we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy barada bellenilip geçildi.

20-nji oktýabrda saparyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Ilat gaznasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň orunbasary Diena Keýt bilen duşuşygy geçirildi, onuň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we ýakyn geljek üçin ileri tutulýan ugurlar kesgitlenildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi