icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

26 oktýabr 2023

1644

Türkmenistanyň wekiliýeti Sportda dopinga garşy göreşmek boýunça Halkara konwensiýasyna gatnaşyjy döwletleriň duşuşygyna gatnaşýar

2023-nji ýylyň 25-26-njy oktýabrynda Sportda dopinga garşy taraplaryň konferensiýasynyň dokuzynjy sessiýasy UNESCO-nyň Pariz şaherindäki baş edarasynda geçirilýär. Bu çärä Ilçisi M.Çaryýew ýolbaşçylygynda türkmen wekiliýeti gatnaşýar.

Maslahatyň gün tertibi deslapky hasabatlaryň diňlenişigini, dopinge garşy göreşiň çäginde strategiki üýtgeşmelere garamagy, şeýle hem Konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmekde gatnaşyjy döwletleriň jogapkärçiligini güýçlendirmek boýunça teklipleri öz içine alýar. Mundan başga-da, esasy maksat 2024-2025-nji ýyllarda doping ýok etmek maksady bilen gaznanyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak bolar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2011-nji ýylda UNESKO-nyň dopinga garşy konwensiýasyny tassyklady. Mundan başga-da, biziň ýurdumyz Olimpiýa nyşanlarynyň goralmagyny düzgünleşdirýän Naýrobi şertnamasyna goşuldy we Dopinga garşy milli komiteti döretdi. Türkmenistanyň döwlet syýasaty elmydama bedenterbiýe terbiýesini ýokarlandyrmaga, sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürmäge we halkara sport hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilendir.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi