Makalalar we çykyşlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglamak dabarasyndaky çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Gadyrly dostlar! Sizi doganlyk Täjigistanyň topragynda, ýurduň paýtagty Duşenbe şäherinde mübäreklemäge şatdyryn. Şu gün men Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandym. Taryhyň sahypalaryna nazar aýlasak, bu duşuşygyň binýadynyň ilkibaşda Aşgabatda goýlandygyny anyk aýdyp bilerin. Biz ula hormat goýmak, kiçini sylamak ýaly umumy ýörelgelerimizden ugur alyp, bu teklibi ilkinji gezek Daşkentde beýan etdik....

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisindäki ÇYKYŞY

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýet agzalary! Ozaly bilen, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Şaripowiç Rahmona Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Duşenbe şäherine gelmäge çakylyk üçin tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin. Myhmansöýer Täjigistanda geçirilýän şu gezekki duşuşyk biziň gatnaşyklarymyzyň hem-de sebit meselelerini bilelikde, raýdaşlyk ýagdaýynda çözm...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndaky çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Şarifowiç Rahmona myhmansöýerlik we bilelikde netijeli işlemek üçin döredilen ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etmäge rugsat ediň! Şeýle hem hormatly Ilham Geýdarowiçi Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň hormatly myhmany hökmünde mübäreklemäge rugsat beriň! Türkmenistan halklarymyzyň bähbitlerine dostluk, hoş...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitindäki çykyşy

Hormatly döwlet Baştutanlary! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Ilki bilen, şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasy, Onuň Alyjenaby Salman ben Abdelaziz Al Sauda bize görkezilen myhmansöýerlik we mähirli kabul edişlik, şeýle hem sammiti ýokary derejede geçirmek boýunça döredilen oňaýly şertler üçin tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys. Şol bir wagtda, Saud Arabystany Patyşalygynyň Mirasdüşer Şazadasy, Premýer-mi...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitindäki çykyşy

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly döwletleriň we wekiliýetleriň Baştutanlary! Ilki bilen, mejlise gatnaşýanlaryň ählisine salam bilen ýüzlenýärin. Şu möhüm mejlise hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çakylygy üçin Hindistanyň Premýer-ministri jenap Narendra Modä tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Hormatly Kasym-Žomart Kemelewiç! Şu pursatdan peýdalanyp, Sizi Gazagystan Respublikasynyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklygy kabul etmegi bilen tüýs ýürekden g...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Merkezi Aziýa — Hytaý» formatyndaky döwlet Baştutanlarynyň birinji sammitinde eden çykyşy

(Sian şäheri, 2023-nji ýylyň 19-njy maýy) Hormatly döwletleriň Baştutanlary! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ilki bilen, «Merkezi Aziýa — Hytaý» görnüşindäki birinji sammiti çagyrmak başlangyjy, myhmansöýerligi hem-de netijeli işlemek üçin döreden şertleri üçin Onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine minnetdarlyk bildirýärin. Merkezi Aziýa bilen Hytaýyň halklaryny köpasyrlyk dostlukly gatnaşyklar, hyzmatdaşlyk etmegiň we hoşniýetli...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň sammitindäki ÇYKYŞY

(Baku şäheri, 2023-nji ýylyň 2-nji marty) Hormatly wekiliýetleriň Baştutanlary we agzalary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu sammiti çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edendigi, onuň örän gowy guralandygy, myhmansöýerligi üçin Onuň Alyhezreti, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe minnetdarlyk bildirýärin. Koronawirus pandemiýasynyň netijeleri häzirki döwürde örän möhüm we düýpli meseleleriň biri bolup durýar. Elbetde, bu diňe lukmançylyk meselesi d...

Dowamy